Vyberte stranu

Ponúkame Vám služby v oblasti:

Požiarna ochrana:

–          špecialista požiarnej ochrany – projektová činnosť protipožiarnej bezpečnosti stavieb

–          technik požiarnej ochrany

–          vypracovanie osvedčení o požiarnej odolnosti konštrukcií

–          dodávka, opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov

–          kontrola požiarnych vodovodov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

–          vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti práce

–          služby technika BOZP – autorizovaný bezpečnostný technik

Školenia:

–          školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, práca vo výškach, lešenári

–          školenie o ochrane pred požiarmi

Civilná ochrana:

–          vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva